Persoană desemnata
Lucrătorul desemnat
1 august 2019
Sănătatea angajaților
23 septembrie 2019
Vezi tot
Grup de persoane la masa, sedinta comitet SSM, una din persoane este cu mana ridicata, text peste imagine.

           Comitetul SSM este cunoscut ca CSSM. Reglementat în HG1425/2006 la capitolul IV.

Am nevoie de comitetul SSM?

Trebuie menționat că pentru unitățile agentului comercial dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete SSM.

                          Comitetul SSM – alcăturie conform art. 58 / HG1425/2006

           Comitetul SSM (CSSM) este constituit din următorii membrii:

  1. angajatorul sau reprezentatul său legal
  2. reprezentanți ai angajatorului
  3. reprezentanți ai lucrătorilor
  4. medicul de medicina muncii

Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire este secretarul comitetului SSM.
Angajatorul sau reprezentantul legal este președintele comitetului SSM.

                          Numărul minim al reprezentanșilor lucrătorilor în CSSM
a) de la 50 la 100 de lucrători – 2 reprezentanți;
b) de la 101 la 500 de lucrători – 3 reprezentanți;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători – 4 reprezentanți;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători – 5 reprezentanți;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători – 6 reprezentanți;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători – 7 reprezentanți;
g) peste 4.000 de lucrători – 8 reprezentanți.
Reprezentaților CSSM trebuie să li se acorde timpul necesar și mijloacele adecvate pentru îndeplinirea activităților SSM.
a) 2 ore pe lună în unitățile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 100 si 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 300 si 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 500 si 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe lună în unitățile având un efectiv de 1.500 de lucrători si peste.  
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM, trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul SSM cu o durată de cel puțin 40 de ore. Deci reprezentații din comitetul SSM, trebuie să urmeze un curs SSM 40 de ore cu diplomă.

Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către presedinte si secretar. Cu consultarea reprezentanților lucrătorilor, si este transmisă membrilor comitetului de securitate si sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă. Dacă este cazul, serviciului extern de protecție si prevenire. Cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate si sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toți membrii comitetului CSSM. Acest proces verbal trebuie transmis în termen de 10 zile de la data întrunirii, către ITM (inspectoratul teritorial de muncă)

Atât înștiințarea cât și procesul verbal le trimit către ITM prin e-mail. Apoi listez e-mailul trimis și îl atașez la dosar.

                          Atribuțiile comitetului SSM (CSSM)

Atribuțiile constau în principal analize privind politica de securitate și sănătate în muncă. Introducerea de noi tehnologii, alegerea EIP (echipamentului individual de protecție), propune măsuri de prevenire. Printre atribuții mai si sunt urmărirea planului de prevenire și proteție, pe care trebuie să îl și avizeze, verificaria aplicarea instrucțiunilor proprii și cele de lucru. Toate atribuțiile comitetului SSM sunt reglementate la articolul 68 / HG1425/2006.

 Extras legilstiv:                         Obligațiile angajatorului referitoare la CSSM

Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate si sănătate în muncă toate informațiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îsi poată da avizul în cunostință de cauză.

Angajatorul trebuie să prezinte, cel puțin o dată pe an, comitetului de securitate si sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situația securității si sănătății în muncă. Acțunile care au fost întreprinse si eficiența acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecție ce se vor realiza în anul următor.

Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate si sănătate în muncă documentația referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecție colectivă si individuală. În vederea selecționării echipamentelor optime.

Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate si sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sănătate. Măsurile de prevenire si protecție atât la nivel de unitate cât si la nivel de loc de muncă. Și tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucrătorilor.

Angajatorul comunică comitetului de securitate si sănătate în muncă punctul său de vedere sau. Dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protecție. Asupra plângerilor lucrătorilor privind condițiile de muncă si modul în care serviciul intern sau extern de prevenire si protecție îsi îndeplineste atribuțiile.

În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sănătate în muncă, conform atribuțiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în fața comitetului; motivația va fi consemnată în procesul-verbal.